Резюме на проекта

Проектът FINLIT има за своя основна цел да повиши нивото на финансова грамотност на възрастните хора, използвайки нов подход и огромния потенциал на обществените библиотеки като центрове за неформално образование и учене през целия живот. Проектният консорциум е съставен от 4 организации от 4 различни държави в Централна и Източна Европа - Полша, Словения, България и Румъния. Два от партньорите са библиотеки, а останалите два са фондации, работещи с мрежите от обществени библиотеки на национално ниво.

Основната задача на проекта е да даде нови умения и знания по финансова грамотност на библиотекарите, които ежедневно обучават възрастни хора в своите библиотеки. Възрастовата група 50+ години се нуждае от допълнителна подкрепа в бързо променящата се и твърде сложна съвременна финансова среда, в която финансовите продукти и услуги стават все по-многобройни, по-сложни и по-рискови. Приоритетно ще бъдат обучавани библиотекари от малки градове и селски райони, в които няма развити обучителни програми и образователни дейности за учене през целия живот и придобиване на ключови компетенции. 

Резултатите от проекта ще бъдат достъпни на четири европейски езика, а някои от тях и на английски език. Финансовите услуги отдавна надхвърлят националните граници и актуалното обучение по финансова грамотност следва да отразява глобализацията на пазара. Партньорският консорциум обединява усилията на различни организации, изправени пред една и съща голяма потребност на населението в страните от Централна и Източна Европа. 

Проектът FINLIT подкрепя изпълнението на политиките за растеж, образование и сближаване, заложени в стратегиите на Европейския съюз Europe 2020 и Digital Agenda for Europe. В „Европа 2020“ на библиотеките е отредена значителна роля за разширяване на достъпа до образование, обучение и социално включване на всички граждани. Съвременните библиотеки не са само книгохранилища, а информационни и обществени центрове, които предлагат разнообразни услуги на своите потребители, работещи в партньорство с НПО, обществени и бизнес организации, училища и други.

Последно модифициране: сряда, 26 октомври 2022, 13:55