Партньори

Координатор на проекта:

FRSI

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО, FRSI, Варшава, Полша

www.frsi.org.pl

Фондация за развитие на информационното общество (FRSI) е неправителствена организация, създадена през 2008 г. от Полско-американската фондация „Свобода“. Фондацията разпространява информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и работи за подобряване на достъпа до информация, знание, култура и образование на хората от малките населени места като вдъхновява и насърчава множество партньорски инициативи. 


Партньори по проекта:

Global Libraries Logo BG

ФОНДАЦИЯ "ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ БЪЛГАРИЯ", GLBF, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

www.glbulgaria.bg

Фондация „Глобални библиотеки България” е юридическо лице с нестопанска цел, създадено в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 1 на Софийски градски съд. 02.08.2013. Партньори във Фондацията са правителствени и неправителствени организации: Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България, Национален дарителски фонд „13 века на България”, Българска библиотечно-информационна асоциация, Съюз на народните читалища. 


NUK Национална и университетска библиотека

НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА, НУК, ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ

https://nuk.uni-lj.si

Националната и университетска библиотека е обществена институция, учредена от Република Словения, като правата на учредителя се упражняват от правителството на страната.

Библиотеката стартира своята дейност като обществена изследователска библиотека през 1774 г. В момента тя е национална библиотека на Словения и библиотека на Люблянския университет, специализирана в областта на хуманитарните и социални науки. Библиотеката събира, документира, сухранява и архивира писменото културно наследство на словенската нация, но също така организира и координира програми за професионално развитие квалификацията на словенските библиотекари. 

Националната и университетската библиотека в Любляна изпълнява задачите и притежава компетенциите на университетска библиотека на Университета в Любляна.


BJH Logo

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ОВИД ДЕНСУСИАНУ“ ХУНЕДОАРА-ДЕВА

www.bibliotecadeva.ro

Регионална библиотека „Овид Денсусиану“ Хунедоара-Дева е обществена библиотека, финансирана от местната администрация на окръг Хунедоара. Библиотеката има централна сдрада и пет филиала, а персоналът и наброява 39 служители.

аРегионалната библиотека координира 57 библиотеки в своя окръг (шест общински библиотеки, седем градски библиотеки и четиридесет и четири селски библиотеки).

Библиотеката „Овид Денсусиану“ Хунедоара-Дева е културна институция, която постоянно разнообразява своите услуги, за да отговори на нуждите на различни категории хора в общността, която обслужва. Библиотечните услуги са адресирани към млади хора, деца, възрастни хора, ученици, студенти, хора със специални нужди.

Ultima modificare: vineri, 31 iulie 2020, 10:50