O projekcie

Projekt FINLIT ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy finansowej osób dorosłych poprzez nowe podejście i wykorzystanie ogromnego potencjału bibliotek publicznych jako nieformalnych edukatorów i instytucji zajmujących się kształceniem przez całe życie. Konsorcjum projektu tworzą 4 organizacje z 4 krajów Europy Środkowo-wschodniej - Polska, Słowenia, Bułgaria i Rumunia. Dwóch partnerów to biblioteki, a dwóch pozostałych to fundacje współpracujące z sieciami bibliotek publicznych na poziomie krajowym.

Ogólnym celem projektu jest wyposażenie bibliotekarzy i bibliotekarek - kluczowej grupy dorosłych edukatorów, zajmujących się edukacją na co dzień, aby mogli zapewnić podstawową wiedzę finansową dla dorosłych użytkowników bibliotek. Ta grupa wiekowa (w szczególności 55+) potrzebuje dalszego wsparcia w szybko zmieniającym się i bardzo złożonym otoczeniu finansowym, w którym produkty i usługi finansowe stają się coraz liczniejsze, bardziej złożone i ryzykowne. Szczególny nacisk kładziony jest na przygotowanie bibliotekarek i bibliotekarzy pracujących w małych miastach i na obszarach wiejskich, gdzie działania edukacyjne i kształcenie ustawiczne w zakresie kluczowych kompetencji są niezbędne.

Efekty realizacji projektu będą dostępne w czterech językach europejskich, a niektóre z nich również w języku angielskim. Usługi finansowe od dawna wykraczają poza granice państwowe, a współczesna edukacja w zakresie wiedzy finansowej musi odzwierciedlać globalizację rynku. Konsorcjum łączy wysiłki różnych organizacji, ale ma do czynienia z taką samą głęboko uznaną potrzebą ludności w krajach Europy Środkowo-wschodniej.

Projekt FINLIT wspiera także wdrażanie określonych polityk wzrostu, edukacji i spójności związanych ze strategią „Europa 2020” i agendą cyfrową dla Europy. W strategii UE 2020 biblioteki odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu dostępu do edukacji, szkoleń i integracji społecznej wszystkich obywateli. Nowoczesne biblioteki nie są jedynie depozytariuszami książek, ale centrami informacji i społeczności oferującymi różnorodne usługi użytkownikom; współpracują z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i biznesowymi, czy szkołami.

Ostatnia modyfikacja: środa, 26 października 2022, 13:55