Ресурси

  

Финансова грамотност в Полша, Словения, България и Румъния - Проучване

Проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки (FINLIT)“ има за цел да предостави на библиотекарите компетенции и умения, предназначени да развият финансова грамотност на по-възрастните ползватели на библиотечни услуги. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат предложени образователни модули за обучители и обучаеми с насоки за работа и допълнителни ресурси, достъпни онлайн.

Това проучване е съвместно начинание на партньорите по проект FINLIT и има за цел да аргументира решенията относно съдържанието на курсовете по финансова грамотност за библиотекари-обучители и за техните потенциални ползватели. Обзорният доклад представлява и актуална снимка на финансовата грамотност в четирите държави партньори, а именно България, Полша, Румъния и Словения. Авторите правят преглед на ключови национални и международни проучвания, свързани с четирите държави, текущи национални програми и инициативи, касаещи финансовата грамотност, както и различни практики или програми за финансово образование във всяка една от страните. Всички те предоставят съществена информация за разработването на систематична програма за финансова грамотност в обществените библиотеки.

Мисията на библиотекарите винаги е била насочена към насърчаване на ученето през целия живот. Затова именно обществените библиотеки са естествената среда за реализирането на образователни програми по финансова грамотност. За да изпълнят тази цел обаче, библиотекарите се нуждаят от допълнителни умения и компетенции, които ще бъдат осигурени чрез проекта „FINLIT“. Констатациите от проучванията на библиотеките, направени от партньорските държави, предоставят информация за наличните знания и умения, както и за интереса към изполването на образователните програми на FINLIT от библиотеките.

В последните две глави на проучването се отделя внимание на потенциалните партньори на библиотеките за реализирането на програмата във всяка една от страните, обхванати от проекта - описани са някои стратегически и практически аспекти за краткосрочни и дългосрочни решения. 

Проучването прави преглед на четири много различни ситуации и възможности за финансово ограмотяване на населението в страните-партньори. Отчетени са съществуващите различия между самите библиотечни системи и моделите на организация на обученията, както на библиотекари, така и на ползватели на библиотечни услуги. Всички участници в проучването обаче, признават необходимостта от разработването и прилагането на програми по финансова грамотност в техните общности. 

Свалете си доклада тук -->


      

Как да работим с MOODLE - първи стъпки 

Разгледайте видео-инструкциите в този PPT файл -> 

     

Електронно обучение в библиотеките 

Открийте подбрани статии и уебинари, които се гмуркат във водите на електронното обучение, като разглеждат различни негови аспекти, включително същността на електронното обучение, ролята на технологично информираното преподаване и учене в библиотечната работа и ресурсите, необходими за създаване на електронно обучение ученето се случва.
Материалите са само на английски език и са достъпни тук ->

     

Как да работим с BigBlueButton и да проведем уебинар?

Видеоурок на английски език, обясняващ как да работим с BigBlueButton и да проведем уебинар:


 

 

Последно модифициране: вторник, 22 февруари 2022, 13:42